بسم الله الرّحمن الرّحیم
سامانه ی ثبت اطّلاعات و مشخّصات
کد ثبت: 26638205
نام خانوادگی: غلام‌پناهی
نام: رضا
نام پدر: [غیر مجاز]
کد ملّی: [غیر مجاز]
جنسیت: مرد
وضعیت تأهّل: [غیر مجاز]
تاریخ تولّد: 13**
محلّ تولّد: [غیر مجاز]
ساکن: [غیر مجاز]
نشانی: [غیر مجاز]
تحصیلات: [غیر مجاز]
شغل: [غیر مجاز]
محلّ کار: [غیر مجاز]
سوابق کاری: [غیر مجاز]
تخصّص: [غیر مجاز]
علایق: [غیر مجاز]
ایمیل: [غیر مجاز]
تلفن: [غیر مجاز]
معرّفی مختصر: کم ترین سطح اطّلاعات در دسترس
معرّفی مفصّل: [غیر مجاز]
سطح اطّلاعات مجاز: محدود
آخرین تاریخ بررسی اطّلاعات: 1390

دسترسی کامل: